BIP

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osieku Wielkim informuje, iż sprawozdanie finansowe szkoły (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu i informacje uzupełniające) zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Osiek Mały w zakładce „Finanse” -” Sprawozdania”

bip.wokiss.pl/osiekmalyg